Hva er en næringshage?

En næringshage samlokaliserer mindre bedrifter for å fremme vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling. Målet er økt regional verdiskaping gjennom videreutvikling og vekst i nye og eksisterende bedrifter. Næringshageprogrammet tilrettelegger for flere kunnskapsarbeidsplasser i distriktene. I næringshagen får små bedrifter tilgang til relevant kompetanse og nettverk, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene er verdiskapingsmiljøer som har en rekke positive effekter for bedriftene, det regionale næringslivet og lokalsamfunnet.

Næringshageprogrammet legger sterk vekt på innovasjon og nyskaping. Privat næringsliv skal alltid være pådrivere til prosessen rundt etablering og utvikling av næringshagen. En næringshage organiseres som et aksjeselskap, med både private og offentlige eiere.

Hovedtyngden av aktiviteten foregår innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. SIVA gir en nasjonal basisfinansiering til næringshager som er kvalifisert for deltakelse i næringshageprogrammet. I tillegg blir næringshagene finansiert av fylkeskommunen og med egenandel fra bedriftene selv.

Næringshageprogrammet blir finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet.

Mer informasjon finner du på http://www.siva.no/