Barents Kunnskapspark

Idéen om en kunnskapspark i Kirkenes er utarbeidet av en arbeidsgruppe satt sammen fra Kirkenes Næringshage og Barentssekretariatet. Næringshagen har påtatt seg eierskap og har drevet frem en forstudie.

Motivasjonen bak prosjektet ligger blant annet i at vi må ta på alvor erkjennelsen av at en bevisst satsing på høyere utdanning og kompetanseutvikling er den viktigste faktoren for at vi skal ta aktivt del i verdiskapingen som følger av utnyttelsen av naturressursene i regionen. I prosjektet ligger også et ønske om å styrke balansen i næringsstrukturen i regionen mellom tradisjonelle produksjonsnæringer og de nye kunnskapsnæringene. Visjonen er å bidra til utviklingen av Kirkenes som et næringsmessig, sosialt og kunnskapsmessig senter i Barentsregionen. Kunnskapsparken skal sikre et bredt regionalt samarbeid om innovasjon, utdanning og næringsutvikling for å styrke samfunnsutviklingen i Øst-Finnmark.

Et viktig mål vil være å samlokalisere viktige utviklingsaktører som f eks innovasjons- og virkemiddelapparatet, høyere utdanning, FoU-institusjoner, kunnskapsnæringer for å skape et større og mer levende utviklingsmiljø.

Forstudien skal leveres i løpet av høsten 2013 og veien videre vil da bli bestemt.