Bolyst

Sør-Varanger kommune har i de siste årene hatt et av landets laveste arbeidsledighetstall, noe som gjør at både Sør-Varanger kommune og de største bedriftene i perioder har hatt problemer med å få besatt ledige stillinger.

Dette har ført til et kostnadspress i det lokale næringsliv pga kampen om arbeidskrafta. En annen konsekvens er at en relativ stor andel av arbeidstakerne i kommunen er pendlere, noe som betyr økte utgifter for de involverte bedriftene. For å bøte på dette fikk Kirkenes Næringshage i 2011 tidelt kr. 700.000,- fra Kommunal- og Regionaldepartementet. Tilsagnet ble gitt under forutsetning av at en klarte å reise tilsvarende kapital lokalt. Dette løste seg ved at kommunen og de største bedriftene gikk inn som medfinansører. En viktig del av arbeidet har vært å kartlegge den faktiske situasjonen og skape økt bevissthet om hvordan dette påvirker samfunnet og hva vi kan gjøre for å forbedre situasjonen. Prosjektet har også etablert informasjonssider på internett og på sosiale medier som en del av markedsføringsarbeidet.

Se http://www.flytttilkirkenes.no/ og https://www.facebook.com/flytttilkirkenes